NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

راشد

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺍﻣﻚ ﺑﺒﺘﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﻲ ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺑﻜﺘﻔﻲ

ﺍﺷﻌﻞ ﺳﺮﺍﺟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﻪ ﻭﺍﺑﺘﺪﻳﻪ ﺑﻨﻮﺭﻙ ﺑﻌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻳﻐﻴﺐ ﻭﻳﻨﻄﻔﻲ

ﻻ ﺍﻫﺘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻣﺎ ﻻﺗﻬﺪﻳﻪ ﺍﻧﻲ ﺍﺣﺒﻚ ﻇﺎﻟﻤﻲ ﺍﻧﺼﻔﻲ

ﻗﻴﺪﺕ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍ ﺍﻃﻠﻖ ﻳﺪﻳﻪ ﺍﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻛﻲ ﺑﺤﺒﻚ ﻳﺤﺘﻔﻲ

ﺭﺍﺷﺪ

ﺍﺣﻠﻰ ﻏﺮﺍﻡ ﺍﻟﻲ ﺑﻌﻤﺮﻙ ﺗﻔﺘﺪﻳﻪ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﻲ

ﺍﺳﻤﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﺒﻪ ﺍﺑﺠﺪﻱ ﻭﺣﺴﻨﻚ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻨﻘﺮﻯ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻔﻲ

ﻋﺮﻳﺐ

ﻫﻞ ﻟﻠﻔﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻫﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻣﺮ ﻳﻠﺒﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ

ﺍﻧﻲ ﻟﻌﻬﺪﻙ ﻭﺍﻓﻴﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﺪﻳﻪ ﺍﻣﻼ ﻓﻲ ﻭﻋﺪﻙ ﻳﺎﺣﺒﻴﺒﻲ ﺍﻧﺘﻔﻲ

ﺭﺍﺷﺪ

ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪﻙ ﻳﺎﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻧﺸﺪﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻼ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻓﻲ

ﻗﻠﺒﺎ ﻳﺤﺒﻚ ﺍﻋﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻌﺪﻳﻪ ﻳﺎ ﺍﺟﻤﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

ﻋﺮﻳﺐ

ﻟﻠﺤﺐ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺩﻙ ﺍﺭﺗﺪﻳﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﺑﻨﻘﺶ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﻣﺰﺧﺮﻓﻲ

ﻭﺍﻟﺤﺐ ﻃﻔﻼ ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪﻳﻪ ﻳﺤﻨﻮ ﺑﻠﻬﻔﻪ ﺷﻮﻗﻴﻪ ﻻ ﻳﻮﺻﻔﻲ

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.